Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de organisatie
Artikel 2 – Platform mogelijkheden OneWish.be
Artikel 3 – Aanmaken profiel
Artikel 4 – Service, betalingen, donaties
Artikel 5 – Koppelen profielen
Artikel 6 – Gebruik
Artikel 7 – Gedrag van deelnemers
Artikel 8 – Klachten over Deelnemers,: misleiding
Artikel 9 – Content van One Wish en derden
Artikel 10 – Uw content
Artikel 11 – Bescherming persoonsgegevens
Artikel 12 – Beschikbaarheid dienstverlening
Artikel 13 – Herroeping en opzegging deelnemer
Artikel 14 – Beëindiging bijdragen/zichtbaarheid profiel
Artikel 15 – Melden van inbreuk
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Slotbepaling

Artikel 1 –
Identiteit van de organisatie

Naam organisatie: Stichting Moderne Gezinsvormen
Handelend onder de handelsnaam: One Wish, One Wish België
Vestigingsadres (geen bezoekadres): Keizersgracht 391 A, 1016EJ, Amsterdam
E-mailadres: support(at)OneWish.be
Telefoonnummer vestigingsadres (geen support): +31(0)20-2619630
KvK-nummer: 82706123

Platform One Wish is onderdeel van de Nederlandse Stichting Moderne Gezinsvormen.
We zetten ons in voor singles, stellen van hetzelfde geslacht, stellen met vruchtbaarheidsproblemen en stellen waar één van twee geen kinderen (meer) wil óf al heeft die een gezin wensen in de vorm van co-ouderschap of met hulp van een bekende donor. We voorzien wensouders en donoren in juridische, sociale, medische en wetenschappelijke aspecten van (wens)ouderschap. Daarnaast voeren we een actieve lobby voor verbetering van rechten van ouders en kinderen, geven we voorlichting en informeren we de media. Je kunt onze initiatieven, profielen van wensouders en bekende donoren en het laatste nieuws rondom wensouderschap ook online volgen via onze nieuwsbrief of website.

Artikel 2 Platform mogelijkheden OneWish.be

2.1 OneWish.be is onderdeel van Stichting Moderne Gezinsvormen. Het platform biedt o.a. een digitale Bibliotheek & Magazine en werkt als een digitaal prikbord waardoor Deelnemers middels een profiel en berichtconversaties met andere Deelnemers in contact kan komen.

2.2 One Wish geeft geen garantie op succes, op contact, een ontmoeting of hieruit voortvloeiende acties.

2.3 One Wish kan aanvullende eisen stellen aan Deelnemers die (online) met anderen in contact willen komen. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd en gewenst type relatie. Deze eisen worden, wanneer van toepassing, op de Ontmoetingspagina vóór het aangaan van deelname duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep af te bakenen en de kans op succes of een match, te vergroten.

2.4 Op One Wish worden de volgende aanvullende eisen gesteld: Om volledig gebruik te kunnen maken van de Ontmoetingspagina dient u een volledig profiel te hebben. U dient u ten minste 18 jaar en maximaal 59 jaar oud te zijn. One Wish behoudt zich het recht een betaling te weigeren en uw profiel/account te verwijderen wanneer u niet aan de leeftijdseisen voldoet. Wanneer u niet voldoet aan de leeftijdseis dan heeft u binnen 14 dagen recht op teruggave van de bijdrage excl. de servicekosten van €1,50. Hiervoor dient u wel een kopie ID te overhandigen welke matcht met de gegevens van de IBAN iDeal betaling.

2.5 De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld het hebben van een compleet profiel.

2.6 Indien u kiest voor een bijdrage aan de stichting dan is dit automatisch terugkerend. U geeft hiervoor bij aanvang van uw lidmaatschap een mandaat tot incasso. U kunt deze bijdrage op ieder gewenst moment stopzetten, echter u dient dit uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de volgende periode stop te zetten om een incasso voor de volgende periode te voorkomen.

2.7 One Wish kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.

2.8 One Wish is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak of hieruit voortvloeide acties in aansluiting op kennismaking via de Website.

Artikel 3 Aanmaken profiel

3.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van One Wish, dient u een profiel te hebben aangemaakt. Voor het aanmaken van een profiel dienen alle verplichte velden te worden ingevuld en dient er ten minste één herkenbare profielfoto toegevoegd te worden waarop u duidelijk zichtbaar bent. U gaat ermee akkoord dat One Wish in het kader van uw zichtbaarheid (i) op de profielfoto, voor zover nodig, deze profielfoto bewerkt, en/of (ii) een foto uit het profiel daartoe aanwijst. U staat er jegens One Wish voor in dat de informatie die u aan One Wish verstrekt – waaronder mede te verstaan uw naam, email adres en overige contactgegevens – compleet, naar waarheid en juist is.

3.2 Het is niet geoorloofd een profiel aan te maken op naam van een andere persoon dan uzelf en eventueel uw partner, in dat geval zijn jullie beide wensouder en gezamenlijk op zoek.  Hij of zij moet u hiervoor toestemming hebben gegeven.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens die aan u ter beschikking worden gesteld. U bent tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht met gebruikmaking van uw inloggegevens en u vrijwaart One Wish tegen vorderingen van derden in dit verband.

3.4 Het is niet toegestaan (delen van) profielen, beeldmateriaal (zoals profielfoto’s) of profielteksten te kopiëren of delen met derden. Indien u het vermoeden heeft dat derden op ongeoorloofde wijze gebruik maken van uw inloggegevens of profielgegevens, dient u One Wish hierover onmiddellijk te informeren.

3.5 De profielpagina is alleen bestemd voor natuurlijke personen. U stemt ermee in de door One Wish aangeboden diensten alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

3.6 One Wish behoudt zich het recht voor (aanvragen voor) deelname aan de profielpagina te weigeren, een profiel te blokkeren, of (delen) van de door u geplaatste informatie op uw profiel te verwijderen, onder meer, maar niet beperkt tot, die gevallen waarin een profiel niet de status van 100% bereikt heeft, anderszins onvoldoende bruikbaar is voor de matching doeleinden van One Wish, of strijdig is met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 4 Service, betalingen, donaties

4.1. Op de Website worden diverse mogelijkheden tot betaling aangeboden. U betaalt voor de gekozen periodieke betaaltermijn en de daarbij op de website vermelde bijdrage. Wanneer je betaling is verwerkt wordt je profiel automatisch gecreëerd. Wanneer uw profiel volledig is met de daarbij geldende huisregels kunt u vanaf dat moment gebruik maken van alle features (berichten sturen en ontvangen en foto’s bekijken) die het platform biedt.

4.2 U kiest een bijdrage voor een bepaalde looptijd van 1, 3 of 6 maanden. Deze bepaalde termijn wordt aan het einde van de periode automatisch verlengd met éénzelfde periode, tenzij u de betaling (het lidmaatschap) tenminste 2 dagen vóór het einde van de lopende periode via uw account stopzet/opzegt (dit is de opzegtermijn). Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Voor een abonnement met een beperkte looptijd ontvangt u bij vervroegd beëindigen geen restitutie, ook niet wanneer u geen gebruik maakt van de dienst. U geeft One Wish toestemming het periodieke bedrag van uw rekening te incasseren. Opzegging is van kracht vanaf de dag ná de laatste dag van de lopende periode. Aanvullend vermelden we u dat bij een mislukte incasso/domiciliëring door schuld van de klant* een boete geldt van €7,50 per mislukte betaling, opgeteld bij de openstaande betaalachterstand.
*Schuld door toedoen van de klant betekent bijvoorbeeld 1) het storneren van een incasso of 2) onvoldoende saldo op een bankrekening.

4.3 Voor beheer van de (vanwege privacy gevoelige informatie) afgeschermde Ontmoetingspagina vragen we €1,50 servicekosten.
Voor het creëren van een profiel- en in contact treden met andere wensouders en donoren kunt u kiezen voor een gewenste bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de door u gekozen termijnduur. Deze bijdrage is een donatie voor onze stichting die we gebruiken om onze website in de lucht te houden, informatie up-to-date te houden en overige algemene stichtingskosten.

4.4 One Wish is gerechtigd de termijnbedragen van tijd tot tijd te wijzigen, van welke prijswijzigingen u in kennis wordt gebracht. Prijswijzigingen gelden alleen voor periodieke bijdragen van nieuwe personen. Wanneer u voor een specifieke betaaltermijn heeft gekozen wordt uw bijdrage niet verhoogd zonder uw goedkeuring.
U kunt betalingen voor komende perioden stopzetten via uw account.

4.5 Betaling vindt plaats middels de door u geselecteerde betaalwijze. Prijzen zijn altijd inclusief eventuele overheidsheffingen.

4.6 De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan One Wish te melden.

4.7 Alle betalingen dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. In geval van niet tijdige betaling bent u in gebreke en kan One Wish de vordering op u uit handen geven. In dat geval bent het openstaande bedrag verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

4.8 Indien u niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, krijgt u, nadat u door One Wish bent gewezen op de betaalachterstand, een termijn van 14 dagen om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 5 Koppelen profielen

5.1 Met een volledig profiel kunt u op zoek gaan naar mogelijke matches. De aan u beschikbaar gestelde profielen worden telkens geactualiseerd op basis van uw (gewijzigde) zoekcriteria/filters. Bezoekers zonder een volledig profiel kunnen de profielenpagina bekijken, echter zij kunnen geen profielen in detail zien en niet met u in contact treden. Bezoekers mét een volledig profiel kunnen zowel profielen in detail bekijken, als daarmee via One Wish in contact treden. Uw (niet-gedetailleerde) profiel kan via de zoekfunctie door alle Deelnemers gevonden worden.

5.2 One Wish geeft geen enkele garantie ten aanzien van het aantal beschikbaar te stellen profielen. One Wish garandeert op geen enkele wijze dat de beschikbaar gestelde profielen ook daadwerkelijk aansluiten bij uw profiel of voorkeur en/of dat deze met u in contact willen treden.

Artikel 6 Gebruik

6.1 Via One Wish is het voor personen met een volledig profiel mogelijk met andere (betalende) Deelnemers te communiceren. In de ‘Algemene voorwaarden’ staat dat u One Wish te allen tijde zult gebruiken in overeenstemming met de volgende gebruiksvoorwaarden en Huisregels.

6.2 U garandeert dat uw uitingen en uw overig gebruik van de Website:

 • niet obsceen, pornografisch, seksistisch, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud;
 • niet discriminerend (terzake van religie, ras, uiterlijk, afkomst of cultuur) zullen zijn;
 • andere Deelnemers of derden niet zullen bedreigen, beledigen of hinderen op enigerlei wijze, dan wel schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy of andere rechten van derden;
 • geen onrechtmatige verzoeken zullen inhouden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen wordt kettingbrieven, junk mail, spam en andere ongewenste verspreiding van (commerciële) informatie;
 • op geen enkele wijze reclame zullen bevatten, zonder voorafgaande toestemming van One Wish;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
 • niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten.

6.3 U stemt ermee in dat u geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (waaronder mede maar niet uitsluitend te verstaan: herleidend beeld- of  fotomateriaal. telefoonnummers, adres, e-mail adres, password) zult opvragen, delen of verstrekken.

6.4 One Wish verstrekt geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres, van u aan derden. Het contact met andere leden loopt via het systeem van One Wish op de Website. Indien u besluit met andere Deelnemers dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

6.5 U stemt ermee in geen uitingen te doen op uw profiel, of te voldoen aan verzoeken via een profiel van een andere gebruiker, waarmee uw identiteit te achterhalen is, waaronder vermelding van NAW gegevens, e-mail(adres), telefoonnummer, website van persoonlijke aard, QR-code, youtube kanaal, social media account, met uitzondering van die gevallen waarin dat specifiek door One Wish vereist wordt. Indien u besluit met andere Deelnemers dit soort of andere persoonlijke gegevens uit te wisselen, doet u dit geheel op eigen risico.

6.6 Om optimaal gebruik te kunnen maken van One Wish, dient u te beschikken over de meest recente versie(s) van de desktop internetbrowser(s); Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en/of Internet Explorer en daarbij behorende (flash) software. In overige browsers, dan wel verouderde versies van bovengenoemde browsers, garandeert One Wish geen optimaal functioneren van de website.

Artikel 7 Gedrag van Deelnemers

7.1 Als een Deelnemers handelt in strijd met het gestelde artikel 7.1 of 7.2 kan One Wish het account van de Gebruiker stopzetten en/of het profiel direct wijzigen, blokkeren of verwijderen. One Wish stelt de Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. One Wish restitueert geen bijdrage voor de huidige termijn,

7.2 De Deelnemers accepteert dat One Wish als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 6.1 en 6.2.

Artikel 8 Klachten over Deelnemers; misleiding

8.1 Klachten over deelnemers moeten binnen bekwame tijd nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij One Wish via support.

8.2 Bij One Wish ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door One Wish support binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De deelnemer dient One Wish in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

8.3 Als One Wish een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. One Wish spant zich in om profielen van Deelnemers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

Artikel 9 Content van One Wish en derden

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Website – waaronder mede wordt begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij One Wish, haar licentiegevers of haar Deelnemers.

9.2 Ten aanzien van de onderdelen van de Website waarop One Wish of haar licentiegevers rechthebbende zijn, verleent One Wish u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om deze via de Website te bekijken en/of beluisteren en/of aan uw profiel toe te voegen op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content op de Website (op enige andere wijze) te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij One Wish of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

9.3 One Wish controleert de content van derden, zoals applicaties, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, niet en de aanwezigheid daarvan op One Wish impliceert niet dat One Wish deze content heeft goedgekeurd. One Wish is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar Deelnemers.

Artikel 10. Uw content

10.1 Op diverse onderdelen van de Website heeft u de mogelijkheid om content – waaronder mede wordt begrepen bestanden, foto’s, gegevens, informatie, materialen, links naar andere websites, een en ander ongeacht de vorm (beeld, geluid, tekst, interactieve features, een combinatie daarvan of anderszins) – te uploaden of anderszins te plaatsen of beschikbaar te stellen.

Ten aanzien van deze content geldt het volgende:

10.2 U verklaart uitdrukkelijk dat u het recht heeft deze content te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (hierna gezamenlijk te noemen: ‘plaatsen’) op de Website. U bent eigenaar van de content of heeft uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, rechthebbende of geportretteerde om de content te plaatsen. U geeft One Wish een niet- exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en onbezwaarde licentie om de door u geplaatste content te verveelvoudigen, te verspreiden, te bewerken en anderszins te gebruiken voor de uitvoering van haar diensten. One Wish zal deze content niet zonder uw voorafgaande toestemming openbaar maken of gebruiken voor promotionele activiteiten, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten.

10.3 U verklaart en garandeert dat de door u geplaatste content op geen enkele wijze inbreuk maakt op portretrechten, auteursrechten, naburige rechten of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden en u vrijwaart One Wish volledig tegen alle aanspraken van derden, schade en kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, verband houdend met het feit dat de content (vermeend) inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat het gebruik anderszins onrechtmatig is jegens derden.

10.4 Indien u hiervoor toestemming geeft, kan One Wish via application programming interfaces (API’s) informatie van u ophalen van andere locaties op het internet, zoals Facebook. Zo kan tijdens chatsessies met andereDeelnemers van One Wish via een API toestemming worden gevraagd uw foto’s van bijvoorbeeld Facebook op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto’s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. Voor het gebruik van uw content van andere locaties door middel van API’s zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

10.5 One Wish kan de opgehaalde foto’s van social network sites, zoals Facebook, voor het doel zoals omschreven in artikel 7.4 voor een redelijke termijn opslaan. Indien u de informatie (foto’s) verwijderd wenst te hebben uit (een) chatsessie(s), dan kunt u contact opnemen met One Wish via support.

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens

11.1 Op het gebruik van One Wish zijn de Privacyvoorwaarden van One Wish van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt. One Wish houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

11.2 Als er bij One Wish een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is One Wish gerechtigd om kennis te nemen van de via One Wish tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. One Wish werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

Artikel 12 Beschikbaarheid dienstverlening

12.1 One Wish spant zich in om de dienstverlening aan Deelnemers zonder storingen te laten verlopen. One Wish kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.

12.2 Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal One Wish dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

Artikel 13 Herroeping 

13.1 Het herroepingsrecht geldt niet voor levering van digitale inhoud zodra u daar toegang tot krijgt of gebruik van maakt. Het recht op herroeping stopt nadat u in staat bent gebruik te maken van de betaalde diensten van One Wish. U kunt zonder betaling de volledige profielen bekijken door een gratis account aan te maken. Reeds aan One Wish betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd. U kunt wel op ieder moment uw gekozen periodieke bijdragen stopzetten voor volgende perioden.
Wanneer u zich aanmeldt op One Wish gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Heeft u een volledig profiel dan krijgt u direct inzage in gegevens van Deelnemers (voornaam, profielfoto etc) en kunt u direct berichten ontvangen en versturen.

13.2 One Wish staat in zijn recht betalingen uit te sluiten van het herroepingsrecht:

 1. Wanneer de uitvoering is begonnen*.
  *Dit is het moment dat u van een gratis account overschakelt en inlogt op de Ontmoetenpagina (vanaf dan kunt u o.a. foto’s bekijken en contactverzoeken sturen).
 2. De levering van digitale inhoud, zoals specifieke informatie of toegang tot inhoud profielinformatie, als de uitvoering is begonnen.
 3. Organisatie van evenementen, bijeenkomsten en meet-ups (rekening houdende met de geldende annuleringsvoorwaarden).

Artikel 14. Beëindiging bijdrage/zichtbaarheid profiel en Stopzetten betalingen Deelnemer

14.1 Je kunt de (betaalde) periodieke bijdragen stopzetten via je ‘Mijn account’ door in te loggen. Een periodieke bijdrage stopzetten per mail is niet mogelijk. Stopzetten kan tot 2 dagen vóór het einde van de huidige periode. Latere opzeggingen worden in het systeem verwerkt nádat de nieuwe periode is afgelopen. Nog niet betaalde vergoedingen voor de vooraf overeengekomen periode blijven echter verschuldigd en worden bij het stopzetten van uw periodieke bijdrage direct opeisbaar. Reeds aan One Wish betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

14.2 Voor het verwijderen van je account uit de One Wish database kun je One Wish support een verzoek per mail sturen. Vermeldt in deze mail je accountnaam en/of het aan je account gekoppelde e-mailadres. Het verwijderen van een account kan alléén per direct en is niet omkeerbaar, je kunt geen toekomstige datum kiezen om het account te laten verwijderen. Verzoeken voor het verwijderen van een account in de toekomst kunnen daardoor niet in behandeling worden genomen en zijn niet rechtsgeldig.
One Wish heeft het recht om, volgens richtlijnen van de AVG, accounts te verwijderen van personen die hun bijdrage hebben stopgezet en/of gratis accounts ouder dan 12 maanden.

14.3 One Wish is gerechtigd uw periodieke bijdrage zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of uw toegang tot de Website (al dan niet tijdelijk) te blokkeren en/of uw profiel aan te passen of te verwijderen indien u i) een of meerdere verplichtingen jegens One Wish niet nakomt, ii) indien u in strijd handelt met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of Huisregels, iii) indien One Wish een of meerdere gegronde klachten over u ontvangt van andere Deelnemers van One Wish of iv) indien u in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Reeds aan One Wish betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 15. Melden van een inbreuk

15.1 Indien u van mening bent dat enige content van derden op de Website inbreuk maakt op uw (intellectuele eigendoms)rechten, kunt u bij One Wish een verzoek indienen tot verwijdering van deze content. U dient hiertoe aan One Wish een gedetailleerde beschrijving te verstrekken van de vermeend inbreukmakende content, waar deze content te vinden is op de Website en waarom sprake zou zijn van een inbreuk. Tevens dient u bewijs te overleggen waaruit blijkt dat u (vertegenwoordiger van een) rechthebbende bent op de rechten waarvan wordt gesteld dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Een melding van een inbreuk kunt u richten aan Support onder vermelding van “Melding van Inbreuk op One Wish”.

15.2 Indien uit de melding blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door One Wish worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. Indien One Wish echter gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding te twijfelen of indien de content niet onmiskenbaar onrechtmatig is, heeft zij het recht de content niet te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

15.3 Door het doen van een melding vrijwaart u One Wish en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor alle aanspraken van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die One Wish lijdt, nog zal kunnen lijden of die One Wish dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen doch niet daartoe beperkt het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 One Wish is tegenover Deelnemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan One Wish.

16.2 One Wish kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) onjuiste of onvolledige informatie, profielen, teksten of adviezen, als mede het gevolg hiervan.

16.2 De Deelnemer is tegenover One Wish aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Deelnemer in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Deelnemer kan worden toegerekend.

16.3 Op overeenkomsten tussen One Wish en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Klachtenregeling

One Wish zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden.

Artikel 18. Slotbepaling

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door One Wish aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op One Wish staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.